Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każda osoba przystępująca do gry zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem. Każda osoba dokonująca rezerwacji terminu gry, kupująca bilet lub voucher (za pośrednictwem strony, telefonicznie lub osobiście) jest zobowiązana do zapoznania się z regulaminem oraz do przekazania zawartych w nim informacji osobom które będą brały udział w grze. Niniejszy regulamin obowiązuje wszystkich uczestników gry. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.evandere.pl oraz udostępniony w miejscu gry w sposób widoczny, umożliwiający zapoznanie się uczestnikom gry z jego treścią przed przystąpieniem do gry oraz przed dokonaniem rezerwacji.
 2. Podczas gry w Evadere uczestnicy gry zobowiązani są do przestrzegania regulaminu, wszelkich zaleceń obsługi Evadere oraz zachowania szczególnej ostrożności podczas gry. W przypadku nieprzestrzegania regulaminu, obsługa Evadere ma prawo przerwać grę i poprosić uczestnika gry o opuszczenie obiektu Evadere, bez prawa do zwrotu pieniędzy.
 3. W przypadku pozostawienia jakichkolwiek przedmiotów przez uczestników gry obsługa Evadere ma prawo skontaktować się z ich właścicielem. W przypadku braku odbioru pozostawionych przedmiotów, przedmioty zostaną niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od dnia ich znalezienia przekazane właściwemu staroście lub policji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz.U. 2015 poz. 397 ze zm.).
 4. Zasady odpłatności uczestnictwa w grze podane są w cenniku zamieszczonym na stronie www.evandere.pl oraz w recepcji.
 5. Umowa wykonywana jest przez Evadere prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą firmy GOODBET Bartosz Nowicki, ul. Przygraniczna 16, 60-457  Poznań, NIP: 7811780018, REGON: 301987571 zarejestrowanej w CEIDG.

2. REZERWACJE

 1. Rezerwacji terminów gry można dokonać na stronie www.evadere.pl, telefonicznie pod numerem +48 728 095 457, osobiście w obiekcie Evadere lub za pośrednictwem portalu LockMe na stronie www.lockme.pl.
 2. Dane osobowe podawane przy rezerwacji będą wykorzystywane do celów rezerwacji.
 3. Rezerwacje potwierdzane są RĘCZNIE, w kolejności otrzymanych zgłoszeń. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, osoba dokonująca rezerwacji proszona jest o kontakt z obsługą Evadere.
 4. W dniu poprzedzającym lub w dniu gry zespół Evadere może zadzwonić na numer podany podczas rezerwacji w celu potwierdzenia obecności.

2.1. REZERWACJE INDYWIDUALNE

 1. Dokonując rezerwacji jednej gry w jednym pokoju (2-5 osób) należy wskazać pokój (jego nazwę),  liczbę uczestników, datę, godzinę i dane kontaktowe (numer telefonu i adres e-mail) do osoby dokonującej rezerwacji.
 2. Rezerwację należy dokonać najpóźniej na 6 godziny przed rozpoczęciem gry.
 3. W przypadku rezerwacji gry później niż 6 godziny przed rozpoczęciem, należy skontaktować się i uzyskać zgodę zespołu Evadere. W przypadku braku zgody Evadere ma prawo odmówić udziału w grze osobom rezerwującym grę (w tym, za pomocą strony internetowej).
 4. Rezerwację można odwołać za pomocą e-mail, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Evadere. W przypadku odwołania rezerwacji w czasie krótszym niż 24 godziny przed grą płatność za grę lub voucher przepada.
 5. Zapłata ceny zgodnie z cennikiem następuje w dniu gry gotówką lub kartą w miejscu gry.
 6. W przypadku rezerwacji terminu za pośrednictwem portalu LockMe zapłata ceny następuje zgodnie z postanowieniami regulaminu portalu LockMe, dostępnego na www.lockme.pl.
 7. W przypadku rezerwacji dokonanej za pośrednictwem portalu LockMe, możliwa jest rezygnacja lub zmiana terminu rezerwacji jedynie gdy została zgłoszona minimum 24 godziny przed planowaną grą. 
 8. Po dokonaniu rezerwacji online i dokonaniu płatności przelewem przez portal LockMe, NIE MA możliwości przeniesienia lub zrezygnowania z rezerwacji danego terminu i zwrotu wpłaconej kwoty, jeśli rezygnacja z danego terminu nie została zgłoszona minimum 24 h wcześniej przed planowaną grą, wtedy cała kwota nie podlega zwrotowi, a rezerwacja przepada.
 9. Evadere może wprowadzić czasowe promocje cenowe na gry. Promocje nie sumują się.

2.2. REZERWACJE GRUPOWE 

 1. Rezerwacje grupowe to  grupy zorganizowane dotyczą np. imprez integracyjnych, wieczorów kawalerskich i innych spotkań towarzyskich, a także rezerwacji obejmujących więcej niż jeden pokój tego samego dnia.
 2. Po ustaleniu szczegółów oferty, Evadere poda numer rezerwacji.
 3. Osoba dokonująca rezerwacji grupowej jest zobowiązana do uiszczenia zadatku w wysokości 80% ceny wskazanej w cenniku najpóźniej na 3 dni przed terminem odbycia gry. W przypadku braku odnotowania wpłaty środków w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym rezerwacja może zostać anulowana.
 4. Płatność można dokonać gotówka lub kartą w obiekcie Evadere. W przypadku płatności za pośrednictwem przelewu należy podać numer rezerwacji.

3. VOUCHERY

 1. Voucher jest ważny przez okres 3 miesięcy od daty zakupu. Termin ważności Vouchera nie podlega wydłużeniu.
 2. Voucher upoważnia do wzięcia udziału w jednej grze w wybranym pokoju dla grupy 2-5 osób.
 3. Dokonując zakupu Vouchera w obiekcie Evadere, kupujący otrzyma Voucher w eleganckiej kopercie. Płatności za Voucher w obiekcie Evadere można dokonać gotówką lub kartą płatniczą. Wersję elektroniczną vouchera można nabyć wysyłając maila na adres biuro@evadere.pl. Zostanie odesłana odpowiedź z numerem konta oraz kwotą które należy wpłacić. Voucher zostanie wysłany niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty na naszym koncie.
 4. Realizacja Vouchera możliwa jest wyłącznie poprzez dokonanie rezerwacji wybranej przez siebie gry poprzez stronę internetową, telefonicznie pod numerem telefonu +48 728 095 457 lub osobiście w obiekcie Evadere. W rezerwacji musi znajdować się numer kodu z Vouchera.
 5. Zmiana rezerwacji jest możliwa na 24 godziny przed planowaną grą. W przeciwnym przypadku Voucher uznaje się za wykorzystany, a rezerwacja przepada. W takiej sytuacji Voucher nie podlega zwrotowi, ani nie jest wypłacany ekwiwalent pieniężny.
 6. Osoba która otrzymała Voucher nie ma możliwości zamiany jego wartości na gotówkę.
 7. Dane osobowe podawane przy zakupie Voucherów będą wykorzystywane jedynie do sprzedaży Voucherów oraz potwierdzenia dokonanej rezerwacji.

4. ZASADY GRY

 1. Do gry można przystąpić jedynie po wcześniejszej rezerwacji terminu oraz zapłaceniu za grę.
 2. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających mogą nie zostać dopuszczone do gry.
 3. Gra odbywa się w jednym z pokoi dostępnych w ofercie Evadere i zlokalizowanych w Poznaniu przy ul. Dwatory 13 . Obiekt jest monitorowany.
 4. Obsługa Evadere może udzielić podpowiedzi.
 5. Płatność dotyczy jednej gry w jednym pokoju dla jednej grupy zgodnie z ofertą. Szczegóły oferty i cennik dostępne są na stronie www.evandere.pl.
 6. Istnieje możliwość zmiany języka gry z polskiego na język angielski. Możliwość zmiany języka występuje wyłącznie z chwilą dokonania rezerwacji.
 7. W pokoju Parasol ze względu na specyfikę pokoju wyklucza się możliwość uczestnictwa w grze przez osoby poniżej 16 roku życia oraz kobiety w ciąży.
 8. Uczestnictwo w grze osób w wieku poniżej 16 lat jest możliwe wyłącznie pod opieką ich prawnych opiekunów.
 9. Obiekty Evandere nie są wyposażone w poczekalnie tylko pomieszczenie służące do wprowadzenia uczestników gry, pozostawienie rzeczy osobistych oraz do zapoznania ich z regulaminem. Uczestnicy gry mogą przybyć do obiektów Evadere nie wcześniej niż 15 minut przed rozpoczęciem gry.
 10. Specyfika gry oraz harmonogram rezerwacji w przypadku spóźnienia się uczestników gry na zarezerwowaną godzinę powoduje skrócenia czasu gry. W przypadku spóźnienia się uczestników gry powyżej 15 minut nie ma możliwości udziału w grze. Czas gry jest określony w ofercie i bez zgody obsługi nie ma możliwości jego wydłużenia.
 11. Udział w grze niewskazany jest dla osób cierpiących na klaustrofobię, epilepsję, arachnofobię, innego rodzaju lęki, w trakcie leczenia zdrowia psychicznego niezależnie od podłoża (psychiatrycznego lub psychologicznego), z problemami naczyniowo krążeniowymi lub innymi przeciwwskazaniami medycznymi.
 12. Gra może zostać przerwana w przypadku stwierdzenia przez obsługę Evadere złego samopoczucia uczestnika gry lub innego zagrożenia dla uczestników gry.
 13. Podczas gry zabronione jest korzystanie z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń rejestrujących obraz. W obiektach Evadere obowiązuje kategoryczny zakaz robienia zdjęć oraz nagrywania filmów wideo. Każdy sprzęt, który jest przystosowany do robienia zdjęć lub kręcenia filmów w tym telefony komórkowe, kamery sportowe itp. gracze zobowiązani są pozostawić w depozytach udostępnionych przez Evadere, zamykanych na klucz. W przypadku stwierdzenia przez obsługę Evadere, że uczestnicy gry używają telefonów komórkowych lub aparatów fotograficznych, gra zostaje natychmiast przerwana, a osoba korzystająca ze sprzętu wyproszona z pokoju. W przypadku braku możliwości kontynuacji gry ze względu na wyproszenie osoby korzystającej z urządzenia rejestrującego obraz obsługa Evadere uprawniona jest do wyproszenia całej grupy.
 14. Uczestnicy gry zobowiązani są do zachowania ostrożności w korzystaniu z wyposażenia pokoi. W przypadku stwierdzenia zniszczenia wyposażenia uczestnicy gry zobowiązani są do pokrycia kosztów naprawy zgodnie z wyceną indywidualną Evadere lub zakupu nowego sprzętu. Wszystkie mechanizmy zastosowane w obiektach Evadere nie wymagają użycia siły.
 15. Zabronione jest wnoszenie do obiektów Evadere ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów mogących zostać uznane za niebezpieczne. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że uczestnik gry wnosi ostre narzędzia lub przedmioty mogące zostać uznane za niebezpieczne do obiektu Evadere, obsługa Evadere jest uprawniona poprosić uczestnika gry o opróżnienie kieszeni lub innych miejsc potencjalnego przechowywania ostrych narzędzi lub przedmiotów niebezpiecznych.
 16. W przypadku braku zastosowania się do próśb obsługi Evadere uczestnik gry może zostać poproszony o opuszczenie obiektu bez prawa zwrotu pieniędzy.
 17. W obiektach Evadere obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów, używania otwartego ognia, oraz używania e-papierosów.
 18. Uczestnicy gry zobowiązują się do nieutrudniania i nieprzeszkadzania w grze innym osobom.
 19. Evadere nie ponosi odpowiedzialności za szkody na mieniu i osobie powstałe z winy uczestników gry.
 20. W uzasadnionych przypadkach zasady gry mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia.
 21. W przypadku przyczyn niezależnych od Evadere np. braku energii elektrycznej, awarii systemu Evadere ma prawo do przełożenia gry na inny termin.

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 1. Każdy uczestnik gry bezpośrednio po zakończonej grze ma prawo do złożenia reklamacji obsłudze Evadere.
 2. Evadere jest zobowiązany w terminie 30 dni od dnia złożenia reklamacji do udzielenia pisemnej odpowiedzi na reklamację zawierającej decyzję o jej uznaniu lub odrzuceniu. W przypadku odrzucenia reklamacji uczestnik gry składający reklamację zostanie poinformowany o przyczynie odrzucenia reklamacji.
 3. Suma roszczeń nie może być większa niż wartość usługi.
 4. W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.